Nội dung chi tiết của mục tin tức Việt - Séc, độ dài tối đa 3 dòng cho đoạn mô tả này, Việt - Séc sẽ cập nhật nội dung cho từng tin tức riêng biệt. . . . .

TIN TỨC
VIETSEC

Những đột phá chiến lược mới trong năm 2021

Trong hai ngày 8 và 9/1/2021, tại Resort KOI Hội An (Quảng Nam), Công ty Cổ phần Việt – Séc đã tổ chức hội thảo chiến lược kinh doanh đầu năm để vạch ra những kế hoạch, chiến lược phát triển bứt phá trong năm 2021.

Tham dự cuộc họp lần này có Ban lãnh đạo công ty và các trưởng phòng/ban. Hội thảo đã xác định những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch covid-19 vẫn còn phức tạp, từ đó vạch ra những hướng đi phù hợp. 

Ban lãnh đạo công ty cũng đã lắng nghe và ghi nhận các chiến lược kinh doanh do các phòng/ban đề xuất.

Trên cơ sở đó sẽ tập hợp, tổng quan lại thành chiến lược kinh doanh chính yếu của công ty trong năm 2021 để phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ công nhân viên.